Ochrana osobních údajů GDPR

Poslední příspěvky
12.01.2022 08:45
27.09.2019 08:15
27.09.2019 08:10
14.08.2019 21:22
Tagy

Ochrana osobních údajů GDPR

Zásady ochrany osobních údajů
uveřejněné na: https://www.arms-cz.cz/ochrana-osobnich-udaju.html
ARMS-CZ a.s., se sídlem Humpolec, Komenského 1353, PSČ: 396 01, IČ 25331132, DIČ
CZ25331132, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 1540 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás
jako uživatele webových stránek https://www.arms-cz.cz informuje o níže popsaném
shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Dále v textu se dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo
projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na
e-mailové adrese shop@arms-cz.cz.
Zpracování osobních údajů dětí
Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších
16 let nezpracováváme.
Rozsah zpracování osobních údajů
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o
vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
a) Vaše jméno a příjmení,
b) obchodní firma,
c) adresa nebo sídlo společnosti,
d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
e) telefonní číslo nebo
f) e-mailová adresa
Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše
osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. K provozu webových stránek a reklamních
služeb používáme různé typy souborů cookie.
Používáme je například k ukládání Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru
relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace
nových služeb, k ochraně vašich dat
Do Vašeho prohlížeče můžeme ukládat některé nebo všechny z těchto souborů cookie:
- nastavení, které umožňuje zachovat informace, které mají vliv na vzhled a
funkce webu,
- zabezpečení, které slouží k ověřování uživatelům a prevenci možného zneužití,
- procesy, které umožňují webovým stránkám poskytovat funkce, které jsou
očekávané od návštěníků,
- stav relace, které shromažďují informace o chování účastníků a vede k
ostraňování chyb na webových stránkách a zlepšování služeb webových stránek,
- analytics je nástroj sloužící k zjištění, jak jsou využívány webové stránky
- reklama sloužící ke zvýšení atraktivity webových stránek a plnění preferencí
jejích uživatelů.
Účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a
poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich
povinností, tj. plnění uzavřených smluv. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány
zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní
a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom
Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích
nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.
Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro
účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším
smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy
nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení
můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám
zaslat e-mail s příslušnou žádostí na shop@arms-cz.cz nebo jinou adresu, ze které jste
od nás obdržel obchodní sdělení.
Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za
výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich
zpracování.
Osobní údaje mohou být předány:
- externí auditoři,
- externí účetní společnosti;
- externí advokátní kanceláře;
- externí držitelé zbrojních licencí podle § 31 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných
zbraních a střelivu, v platném znění;
- osobám poskytujícím společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či
kteří jsou jeho obchodními partnery;
- osobám poskytujícím společnosti dopravní, přepravní, či zásilkové služby, či
kteří jsou jeho obchodními partnery.
Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat
naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních
povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví,
zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující
práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich
obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese
shop@arms-cz.cz.
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní
údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely,
v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte
právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní
údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k
automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat
kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí
pak může zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich
osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování
je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky
ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních
údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu
určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu
oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého
marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.
ARMS – CZ a. s.